logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 12 września 2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Tomice, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 20 września 2023 r. do dnia 19 grudnia 2023 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.300,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Tomice oraz dotyczy jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Tomice zamierza zlecić Ludowemu Klubowi Sportowemu „Dąb” Tomice realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Wójt Gminy Tomice w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 26 września 2023 r. do godz. 15.00 można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Tomice niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Ludowym Klubem Sportowym „Dąb” Tomice.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

OFERTA – LKS Dąb TOMICE