logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Sport / Zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych w gminie Tomice

Zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych w gminie Tomice

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W TOMICACH I SAL SPORTOWYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TOMICE

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2007
Rady Gminy Tomice z dnia 6 września 2007 r.

Zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Tomicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Hala sportowa przy Gimnazjum w Tomicach, zwana dalej „halą sportową” służy do realizacji zadań własnych Gminy Tomice w zakresie kultury fizycznej, w tym w szczególności do:
1) realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego;
2) upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy wśród dzieci, młodzieży i pozostałych grup wiekowych społeczeństwa lokalnego;
3) propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu życia.

II. Zasady korzystania z hali sportowej

§ 2

Z hali sportowej mogą korzystać w szczególności:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych – opiekuna;
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;
4) osoby fizyczne;
5) widzowie – wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.

§ 3

1. Do nieodpłatnego korzystania z hali sportowej uprawnieni są:
1) szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Tomice, w ramach realizacji obowiązujących programów wychowania fizycznego oraz organizowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych;
2) gminne jednostki organizacyjne, jako organizatorzy zawodów, turniejów sportowych, imprez widowiskowych i uroczystości o charakterze gminnym i ponadgminnym, zwanych dalej „imprezami”.
2. Innym podmiotom hala sportowa może być udostępniana do korzystania odpłatnie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Tomice może wyrazić zgodę do nieodpłatnego korzystania z hali sportowej.
4. Wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej ustala Wójt Gminy Tomice w drodze zarządzenia.

§ 4

Zajęcia z uczniami szkół, o których mowa w § 3 ust.1 pkt.1 odbywają się w hali sportowej według ustalonego wcześniej grafiku.

§ 5 

1. Do dyspozycji korzystających z hali sportowej oddaje się salę gimnastyczną, szatnie wraz z toaletami i natryskami.
2. Przebywać w hali sportowej oraz korzystać z urządzeń mogą osoby prowadzące zajęcia zgodnie z grafikiem zajęć oraz inne podmioty, które uzyskały zgodę administratora.

§ 6

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe przeznaczone wyłącznie do używania na sali gimnastycznej.
2. Ze względu na dbałość o nawierzchnię podłogi zabrania się używania obuwia z podeszwą mogącą powodować zabarwienia lub rysy.

§ 7

Osoby korzystające z hali sportowej, w tym również osoby prowadzące zajęcia z uczniami szkół zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
2) utrzymania czystości na terenie obiektu;
3) pobierania kluczy i zamykania udostępnionych pomieszczeń;
4) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych;
6) po zakończeniu zajęć – pozostawienie pomieszczeń w stanie przyjętym, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;
7) wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalniach;
8) nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązane są do kontrolowania obuwia sportowego uczestników zajęć.

§ 8

1. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach natychmiastowo należy powiadomić obsługę obiektu.
2. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem.
3. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcją ppoż.

§ 9 

1. Przebywanie w hali sportowej w dniu imprezy organizator imprezy uzgadnia z administratorem hali.
2. Obszarem wyznaczonym dla widzów (publiczności) są trybuny.

III. Przestrzeganie porządku w hali sportowej 

§ 10 

1. Każdy, kto przebywa w obiekcie hali sportowej, powinien zachowywać się tak, aby nie uszkodzić urządzeń i wyposażenia hali oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom zajęć.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej, służb porządkowych i spikera zawodów.
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 11

1. Zabrania się wnoszenia na halę:
1) broni wszelkiego rodzaju oraz innych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
2) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
3) butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału;
4) fajerwerków, materiałów pirotechnicznych;
5) napojów alkoholowych;
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hali sportowej.

§ 12

Zakazuje się:
1) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia;
2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności (szatnie, pomieszczenia dla uczestników zawodów);
3) rzucania wszelkimi przedmiotami;
4) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków – bez zezwolenia administratora;
5) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie hali sportowej;
6) palenia tytoniu na całym obiekcie sportowym.

 § 13 

1. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z urządzeń, sprzętu, sanitariatów obciążony będzie korzystający z hali sportowej.
2. Wypadki i szkody należy natychmiastowo zgłaszać obsłudze obiektu.

IV. Administrowanie halą sportową 

§ 14

 1. Administrowanie halą sportową należy do dyrektora Gimnazjum w Tomicach, zwanego dalej „administratorem”.
2. Administrowanie powinno odbywać się w sposób stwarzający różnorodne możliwości korzystania z obiektu jak najszerszej społeczności lokalnej, jak również ponadlokalnej w celach komercyjnych.

§ 15

1. Zadaniem administratora jest właściwe gospodarowanie przekazanym obiektem, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu, urządzeń oraz jego wyposażenia;
2) zapewnienie ochrony powierzonego majątku;
3) zawieranie stosownych umów związanych z zabezpieczeniem hali w konieczne media, takie jak: woda, energia elektryczna, ogrzewanie, oraz wykonywanie usług wywozu nieczystości i innych;
4) utrzymanie porządku w obiekcie i przyległym do niego terenie;
5) opracowanie wewnętrznego regulaminu porządkowego hali sportowej.
2. Do zadań administratora należy również:
1) opracowywanie rocznych planów finansowych hali i przedkładanie ich Wójtowi Gminy Tomice w terminach ustalonych dla procedur uchwalania budżetu gminy;
2) opracowywanie zasad korzystania z hali sportowej przez stałych użytkowników w formie harmonogramu zajęć ustalanego okresowo;
3) zawieranie stosownych umów związanych z udostępnianiem hali sportowej do korzystania, w czasie wolnym od zajęć wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w pkt 2;
4) prowadzenie własnych form promocji i reklamy hali sportowej w celach pozyskania dodatkowych środków finansowych.

 

*** Zgodnie z § 2 uchwały nr VIII/51/2007 zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Tomicach stosuje się odpowiednio do sal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice.