Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Domu Strażaka w Woźnikach przy ul. Wspólnej 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3,
b) aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice”,
c) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
d) zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach,
e) petycji dotyczącej przeprowadzenia przeglądu w zakresie Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025, przeprowadzenia szkolenia i przeprowadzenia przeglądu w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
f) petycji dotyczącej zwiększenia stopnia jawności sesji Rady Gminy Tomice,
g) petycji dotyczącej zapewnienia zebraniom wiejskim należytej rangi,
h) petycji dotyczącej informacji o stanie realizacji umowy z firmą K&K Zakład Informacyjno-Badawczy Odzysku i Przerobu Związków Organicznych w Olkuszu,
i) petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do złagodzenia skutków zwiększającego się ruchu pojazdów na drodze krajowej i drogach powiatowych w gminie Tomice,
j) petycji dotyczącej nadania w bieżącej kadencji Rady Gminy Tomice tytułu „Zasłużony dla Gminy Tomice” i ustanowienia innej nagrody,
k) petycji dotyczącej nadania nazwy dla łącznika w Tomicach,
l) petycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Dworskiej w Tomicach oraz zainstalowania elementów bezpieczeństwa związanych z przejściem dla pieszych na ul. Wadowickiej przy kaplicy św. Floriana w Tomicach,
m) petycji dotyczącej organizacji obsługi Rady Gminy Tomice oraz rejestru interpelacji składanych przez radnych,
n) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok,
o) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok,
p) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
q) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.