Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXXVI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXXVI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach za 2017 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań i zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Tomice za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025,
b) zmiany uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza w Gminie Tomice,
c) odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice części działek nr 1558/29 i 1543/14 położonych w miejscowości Witanowice, z przeznaczeniem na pod drogę gminną,
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
e) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
f) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
h) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
i) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
13. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Gminy Tomice.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie obrad.