Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXXIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXXIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 XXXIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Gminy Tomice,
b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice,
c) zasad usytuowania na terenie Gminy Tomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Tomice części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki z przeznaczeniem pod parking samochodowy przy Szkole Podstawowej w Woźnikach,
e) wyrażenia zgody na przejęcie w użytkowanie przez Gminę Tomice części nieruchomości położonej w Woźnikach z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking samochodowy,
f) rozpatrzenia petycji pt. „Uwzględnienie interesu radnych, mieszkańców”,
g) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
h) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.