Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXXI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXXI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 09.00 XXXI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tomice za 2020 rok. Debata nad Raportem.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2020 rok,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2020 rok,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
e) zmiany uchwały Nr XXVI/244/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027,
f) uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.