Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku ZSP Tomice przy ul. Dworskiej 9a w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
b) zmiany uchwały Nr XXVI/224/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027;
c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 582/13 w miejscowości Tomice;
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.