Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 7 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 8.00 XXI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
b) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025;
c) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Tomice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
d) odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice, z przeznaczeniem pod tereny sportowo-rekreacyjne
e) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolnym 2020/2021;
f) aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019–2027”;
g) wyrażenia woli zawarcia porozumienia, z Gminą Wadowice, dotyczącego wyznaczenia granic aglomeracji Wadowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Tomice do zawarcia przedmiotowego porozumienia;
h) przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice”;
i) rozpatrzenia petycji dotyczącej uzupełnienia protokołu z XVII sesji Rady Gminy Tomice oraz zmiany formy protokołów z sesji Rady Gminy Tomice Interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.