Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach – sala gimnastyczna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tomice za 2019 rok. Debata nad Raportem.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2019 rok,
3) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2019 rok,
4) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
5) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025;
6) wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witanowicach;
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.