Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 8 maja 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach – sala gimnastyczna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Tomice za 2019 rok;
2) przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2020 roku”;
3) nadania imienia i patrona Szkole Podstawowej w Woźnikach;
4) nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice;
5) przekazania Gminie Wadowice realizacji zadania własnego Gminy Tomice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rzyczki w Tomicach;
6) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji
w Wadowicach”;
7) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Tomice do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej”;
8) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych zarządzanych przez Gminę Tomice.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.