Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
3) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
4) zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice;
5) przekazania do podmiotu właściwego wniosku dotyczącego zabezpieczenia skarpy przy ul. Floriańskiej w Tomicach;
6) rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Podlas i Świętej Anny w miejscowości Lgota;
7) rozpatrzenia petycji z dnia 27 stycznia 2020 r. w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego;
8) w sprawie przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy Tomice;
9) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustalenia zasad działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w kierunku obniżenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.