Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XVI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XVI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
2) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa trasy rowerowej VeloSkawa”,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
4) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego i podjęcia uchwały popierającej petycję skierowaną do innego podmiotu,
5) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej nadania imienia Szkole Podstawowej w Woźnikach,
6) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej zagospodarowania tablic ogłoszeniowych i gablot informacji turystycznej w miejscowości Tomice,
7) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy Tomice,
8) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej wprowadzenia polityki informacyjnej Gminy Tomice,
9) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025,
10) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych i sołtysów.
7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy Tomice.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.