Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 XV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice,
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2020,
3) zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach,
4) rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji ul. Granicznej w Radoczy,
5) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego i ogólnego,
6) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Tomice na 2020 rok,
7) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
8) wydatków budżetowych, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego,
9) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025,
10) uchwały budżetowej Gminy Tomice na 2020 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych i sołtysów.
7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołów XIII i XIV sesji Rady Gminy Tomice.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.