Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XL sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XL sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XL sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia wraz z wyposażeniem,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 1,
d) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Tomice,
e) nieodpłatnego nabycia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki nr 1077/2 położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
f) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
g) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.