Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach – sala gimnastyczna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
2) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025;
3) czasowego zawieszenia „Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Tomice”;
4) likwidacji filii bibliotecznej w Radoczy wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Tomicach;
5) zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice;
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Spokojna w Tomicach;
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radocza z przeznaczeniem pod drogę gminną;
9) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia obowiązku rejestracji prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
10) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany treści uchwały Rady Gminy Tomice nr XVI/163/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku;
11) przekazania do podmiotu właściwego petycji dotyczącej połączenia obecnych dwóch klas trzecich w jedną czwartą klasę w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tomicach,
12) rozpatrzenia wniosku dotyczącego formy protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Tomice;
13) rozpatrzenia wniosku dotyczącego poprawy jakości debatowania radnych Rady Gminy Tomice.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.