Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 XI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radną Annę Dębską wybraną w wyborach ponownych do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14.
4. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
2) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice,
3) nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomice,
4) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Polna,
5) zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice,
6) zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice,
7) udzielenia z budżetu Gminy Tomice dotacji celowej dla Ośrodka Kultury Gminy Tomice,
8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
9) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
10) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski radnych i sołtysów.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy Tomice.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.