Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – VIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – VIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 VIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) przekazania Wójtowi Gminy Tomice wniosku grupy właścicieli nieruchomości położonych w Tomicach
w sprawie zmiany ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1,
2) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie ustanowienia przepisów prawnych dotyczących uzgadniania treści protokołów z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z osobami składającymi skargi, wnioski i petycje, które uczestniczyły w posiedzeniach Komisji,
3) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie zmiany treści protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 listopada 2018 r.,
4) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie zmiany treści protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 1 marca 2019 r.,
5) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie zawartości protokołów sesji Rady Gminy Tomice,
6) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie zorganizowania przez Radę Gminy Tomice konkursu na wiosenne sprzątanie gminy,
7) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie wprowadzenia w statucie Gminy Tomice obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy,
8) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie zmiany treści protokołu sesji Rady Gminy Tomice z dnia
4 marca 2019 r.,
9) przekazania Wójtowi Gminy Tomice wniosku Pana F.S. w sprawie udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice informacji o dotacjach udzielanych Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz informacji o debacie nad raportem o stanie gminy,
10) rozpatrzenia wniosku Pana F.S. w sprawie procedury udzielania odpowiedzi na wnioski składane do Rady Gminy Tomice,
11) przekazania Wójtowi Gminy Tomice petycji Pana F.S. w sprawie wprowadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru skarg i rejestru wniosków,
12) przekazania Wójtowi Gminy Tomice petycji Pana F.S. w sprawie uwzględnienia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice emisji spalin samochodowych.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski radnych i sołtysów.

6. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

7. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Tomice.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.