Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – V sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – V sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 4 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 V sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice za 2018 r.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w gminie Tomice,
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice,
5) zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
6) zaliczenia ulicy Stawowej w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu,
7) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tomice,
8) rozpatrzenia wniosku dotyczącego stosowania postanowień i zmiany uchwały Nr XII/86/2015 r. Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice,
9) rozpatrzenia wniosku dotyczącego uwag do projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice i konsultowania tego projektu w trybie konsultacji społecznych,
10) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na gminnej stronie internetowej kalendarza informującego o działaniach Rady Gminy Tomice,
11) rozpatrzenia petycji dotyczącej określenia w statucie Gminy Tomice prawa mieszkańców do czynnego udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych i sołtysów.

7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

8. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Tomice.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.