Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – LVIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LVIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LVIII sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 9.0 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tomice za 2022 rok. Debata nad Raportem.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice wotum zaufania;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2022 rok;
c) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2022 rok;
d) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
e) zmiany uchwały nr LIII/416/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie na remont budynku remizy;
g) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice;
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota;
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice;
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.