Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – IX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – IX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 IX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tomice za 2018 rok. Debata nad Raportem.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok,
3) udzielenia Wójtowi Gminy Tomice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok,
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Spokojna,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 309/3, położonej w miejscowości Tomice,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
7) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
8) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
9) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski radnych i sołtysów.

7. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

8. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Gminy Tomice.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.