Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – IV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – IV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.15 IV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
2) ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zrzucane do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Radoczy,
3) zmiany uchwały Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
4) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023,
5) wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Tomice do składu Komitetu Rewitalizacji,
6) wyrażenia zgody Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tomicach na oddanie w użyczenie Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice w Tomicach części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tomice,
7) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Tomice,
8) zmiany statutów sołectw Gminy Tomice,
9) zmiany uchwały Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice,
10) rozpatrzenia wniosku o uzupełnienie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Tomice,
11) rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia wpływu mieszkańców na wydarzenia w gminie,
12) wprowadzenia na gminnej stronie internetowej kalendarza informującego o działaniach Rady Gminy Tomice,
13) rozpatrzenia petycji dotyczącej planowej współpracy samorządu gminnego z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,
14) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
15) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski radnych i sołtysów.

6. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

7. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Tomice.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad.