Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – III sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – III sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 III sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) przyjęcia do wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych,
3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
4) ponownego rozpatrzenia wniosku o nadanie imion placówkom edukacyjnym Gminy Tomice i ciągowi pieszemu w Tomicach,
5) rozpatrzenia wniosku o zmianę statutów sołectw Gminy Tomice,
6) przekazania Wójtowi Gminy Tomice wniosku o lepsze zagospodarowanie tablic informacyjnych w gminie,
7) rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku przez Wójta Gminy Tomice,
8) rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania należnej rangi wyborom w ramach Rady Gminy Tomice,
9) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Tomice na 2019 rok,
10) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
11) wydatków budżetowych, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego,
12) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
13) uchwały budżetowej Gminy Tomice na 2019 rok.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski radnych i sołtysów.

6. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

7. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Tomice.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad.