Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (03.06) opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. o zarządzeniu na niedzielę 28 czerwca 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin wykonania czynności wyborczej *)

Treść czynności wyborczej

od dnia 3 czerwca 2020 r.- przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa
do dnia 5 czerwca 2020 r.- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;
- podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;
- dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
od dnia 8 czerwca 2020 r.
do dnia 15 czerwca 2020 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 9 czerwca 2020 r.- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
– przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
do dnia 10 czerwca 2020 r.- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;
– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
- składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych
do dnia 12 czerwca 2020 r.- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika;
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 13 czerwca 2020 r.- zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do dnia 15 czerwca 2020 r.- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;
- powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych;
- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 16 czerwca 2020 r.- zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy;
- zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców;
- ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych
od dnia 16 czerwca 2020 r.
do dnia 26 czerwca 2020 r.
do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
od dnia 16 czerwca 2020 r.
do dnia 26 czerwca 2020 r.
- przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
do dnia 19 czerwca 2020 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 21 czerwca 2020 r.- możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej
do dnia 22 czerwca 2020 r.- odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;
- wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą
do dnia 25 czerwca 2020 r.- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
do dnia 26 czerwca 2020 r.- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów
w dniu 26 czerwca 2020 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
do dnia 27 czerwca 2020 r.- przekazywanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
w dniu 28 czerwca 2020 r.
godz. 7.00-21.00
- głosowanie;
- dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
- dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych