Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z obrad XIII sesji Rady Gminy Tomice

Z obrad XIII sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na piątek (29.11) została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Adamika XIII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Po przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Tomice w roku szkolnym 2018/2019.

W trakcie obrad radni rozpatrzyli ponadto trzynaście projektów uchwał:

– wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice (w lipcu 2019 roku gmina Tomice opracowała „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę” dla potrzeb sporządzenia ewentualnej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice; z opracowania tego wynika, że w ramach sporządzania zmiany studium w gminie Tomice możliwe jest wyznaczenie około 71,5 ha nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową; w przedmiotowej zmianie studium skorygowane zostaną również granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Radocza” oraz wprowadzone zostaną zmiany związane z usunięciem z ustaleń studium, wskazanej w nim rezerwy terenu pod cmentarz w miejscowości Tomice);

– określili nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2020 r. (w odróżnieniu od roku 2019  wprowadzono ujednoliconą stawkę podatku dla „pozostałych budynków lub ich części” m.in. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, zajętych na cele wypoczynkowe, gospodarczych, zajętych na chów drobnego inwentarza, pomieszczeń składowych, stodół, garaży wolnostojących i innych w wysokości 4,20 zł od 1 m2);

– określili wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;

– ustalili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

– ustalili wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice (opłata za wpis będzie wynosiła 1.000,00 zł);

– przyjęli Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Tomice i określili jego szczegółowe warunki (ustalona została m.in. wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe – 80,00 zł miesięcznie; po raz pierwszy zostały wprowadzone nagrody za wysokie osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe);

– przyjęli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;

– wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tomicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Sadowa oraz zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radoczy, z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Kościelna;

– dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024;

– wyrazili zgodę na oddanie w najem na okres do 2 lat lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy Tomice.