Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W dniu dzisiejszym (14.08) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1561 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej *)Treść czynności wyborczej
do dnia 27 sierpnia 2018 r.– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 6 września 2018 r.– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 11 września 2018 r.– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 16 września 2018 r.
do godz. 24.00
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do dnia 21 września 2018 r.– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do dnia 26 września 2018 r.
do godz. 24.00
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 28 września 2018 r.– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 30 września 2018 r.– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do dnia 6 października 2018 r.– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w
tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
od dnia 6 października do dnia 19 października
2018 r. do godz. 24.00
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r.– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 16 października 2018 r.– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24.00– zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r.– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r.
godz. 7.00–21.00
– głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.