Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wójt Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Wójt Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (24.06) odbyła się czterdziesta szósta sesja Rady Gminy Tomice. Porządek czerwcowych obrad był bogaty. Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz wzięli udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za rok 2021, który przedłożył Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

Po otrzymaniu wyjaśnień radni udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu wotum zaufania za rok 2021 (za – 13, wstrzymał się – 1, nieobecny – 1).

Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za rok 2021 (za – 13, wstrzymał się – 1, nieobecny – 1).

Radni podczas obrad rozpatrzyli dodatkowo osiem projektów uchwał. Rada Gminy Tomice:

– zatwierdziła zmiany w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2029;

– zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.040.097,00 zł na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych tj. „Budowy zbiorników wody pitnej w Witanowicach”, „Budowy źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy”, „Systemu monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza” oraz „Budowy zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)”;

– udzielili dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w oraz dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych;

– udzielili pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w kwocie do 150.000,00 zł na realizację dwóch zadań, tj.: przebudowę drogi powiatowej 1764K Tomice – Przybradz (ul. Wspólna) poprzez budowę chodnika z kanalizacją deszczową oraz wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1778K w Witanowicach i w Lgocie;

– wyrazili zgodę na umorzenie pożyczki udzielonej Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice w wysokości 40.000,00 zł;

– określili zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Tomice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.