Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (25.08) w budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Gminy Tomice. Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia dokumentów powierzenia stanowiska dyrektora. Wójt Witold Grabowski wręczył je: Pani Annie Adamik – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Radoczy, Pani Józefowi Żeglińskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach oraz Panu Andrzejowi Zielińskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach.

Po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do rozpatrzenia 11 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice podczas XXVIII sesji:
– uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ,
– określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r.,
– przyjęła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego na lata 2018-2020, w którym ujęte zostały zadania planowane do realizacji w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w okresie najbliższych trzech lat,
– wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radoczy oraz dokonała zmiany w uchwale dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Lgocie,
– dokonała zmiany w uchwale dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dzięki której klasy IV-VII (od 1.09.2017) i klasy IV-VIII (od 1.09.2018) będą uczyły się w budynku gimnazjum,
-rozpatrzyła petycje dotyczące „bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Wadowickiej w Tomicach przy kapliczce św. Floriana” oraz „zwiększania stopnia gazyfikacji gminy Tomice”,
– wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 i w wieloletniej prognozie finansowej,
– zatwierdziła zmiany w uchwale przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice, związane m.in. ze zwiększeniem kwoty dotacji.

Wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice