Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Szkoła w Woźnikach będzie miała swoje imię i patrona

Szkoła w Woźnikach będzie miała swoje imię i patrona

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Informacją Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, rozpoczęła się XVIII sesja Rady Gminy Tomice. Odbyła się ona w piątek (08.05) na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9a przy zastosowaniu procedur sanitarnych.

Po przyjęciu sprawozdania, radni rozpatrzyli osiem projektów uchwał.

1. Szkole Podstawowej w Woźnikach nadane zostało imię „Naszej Przyrody”. Patronem szkoły ustanowiono Władysława Szafera. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 września 2020 r.
Pierwsze działania w kierunku nadania imienia i patrona Szkole Podstawowej w Woźnikach zostały podjęte przez społeczność szkolną w sierpniu 2019 roku. W dniu 23 stycznia 2020 roku decyzją Komisji Wyborczej, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej, zdecydowano, że szkoła nosić będzie imię „Naszej Przyrody”, a jej patronem zostanie Władysław Szafer – polski botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego oraz Instytutu Botaniki UJ. Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Z ogromnym zaangażowaniem walczył o utworzenie rezerwatów i pomników przyrody. Znane są jego działania na rzecz powołania parków narodowych, m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego i Pienińskiego. Był autorem hasła: „Ochrona przyrody, ochroną człowieka…” Główną pasją profesora była niewątpliwie botanika. Pisał: „Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność. Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”. Profesor jako aktywny obrońca polskiej przyrody nie ograniczał się tylko do działalności na terenie kraju. Obok osobistego wkładu w ochronę rodzimej flory i fauny położył ogromne zasługi na arenie międzynarodowej. Współpracował z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Ptaków, Międzynarodową Radą Badań Morza oraz z innymi instytucjami. Tak liczne zasługi Profesora przyniosły zaszczytne wyróżnienia. Został m.in. honorowym członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów oraz Komisji Ekologicznej i Tymczasowego Komitetu Parków Narodowych. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze, a także Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Szafer był świetnym pedagogiem oraz wychowawcą młodzieży, którą darzył dużą życzliwością. Jedno z najważniejszych życzeń profesora brzmiało: żeby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie łączące człowieka z ojczyzną i światem.

2. Przyjęto sprawozdanie poszczególnych Komisji Rady Gminy Tomice za rok 2019.

3. Przyjęto „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2020 roku”.
Program obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 9) działania edukacyjno-informacyjne. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (pozytywna opinia) oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Tomice (nie przekazali opinii w terminie).

4. Nadano nazwę „ ulica Cedrowa” drodze położone w Tomicach będącej ostatnią przecznicą od ul. Patria, biegnącej od Wadowic w kierunku Frydrychowic.
Ze wspólnym wnioskiem o nadanie nazwy tej drodze wystąpili jej mieszkańcy. Oni również wyrazili wolę, by ulica nosiła ww. nazwę.

5. Wyrażono zgodę na przekazanie gminie Wadowice realizacji zadania własnego Gminy Tomie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej ul. Rzyczki w Tomicach.
Przekazanie ponownie tego zadania wynikało z faktu, iż realizowany dotychczas projekt techniczny remontu drogi nie został ukończony z przyczyn niezależnych od obu gmin.

6. Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach”.
Z pisemną prośbą o wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na zakup sztandaru zwróciło się Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Chęć zakupu sztandaru związana jest z zakończeniem budowy nowego budynku policji i organizacją uroczystości oddania go do użytku.

7. Wyrażono zgodę na utworzenie Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej” z siedzibą w Oświęcimiu oraz na przystąpienie Gminy Tomice do Stowarzyszenia. Upoważniono również Wójta Gminy Tomice lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania gminy.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład stowarzyszenia.  W zakresie realizacji w/w celu,  Stowarzyszenie wykonuje zadania własne poprzez: a) podejmowanie działań integrujących powiaty, miasta i gminy, b) wymianę wzajemnych doświadczeń, c) przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej, d) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego powiatów, miast i gmin Małopolski Zachodniej, e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, f) wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek, g) dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju powiatów, miast i gmin Małopolski Zachodniej, h) tworzenie wspólnych projektów powiatów, miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne, i) promocja miast i gmin członków stowarzyszenia, j) partnerstwo z samorządem województwa Małopolskiego oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru, reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia w sprawach realizacji zadań, k) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego członków Stowarzyszenia, l) wspólne planowanie rozwoju – poprzez uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, m) współdziałanie z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych, n) wspieranie działań członków Stowarzyszenia zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów członków Stowarzyszenia.

8. Ustalono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Tomice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w.
Poprzez określenie opłat i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego gmina będzie miała większą kontrolę nad drogami gminnymi.

W wolnych wnioskach i informacjach Wójt Witold Grabowski przedstawił szczegółową informację dotyczące sytuacji związanej z epidemią korona wirusa na terenie gminy Tomice oraz z coraz bardziej realną suszą. Radni poruszyli zaś tematy m.in. możliwości zorganizowania zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach oraz niszczenia upraw, głównie kukurydzy, przez dziki.