Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – w naszej Gminie powstaną trzy placówki opiekuńczo-specjalistyczne

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – w naszej Gminie powstaną trzy placówki opiekuńczo-specjalistyczne

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (26.03) Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 „Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Wśród gmin, których projekty zostały pozytywnie ocenione znalazła się także nasza Gmina, która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.” Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” w wysokości 1.722 374,52 zł.

W poniedziałek (27.04) stosowaną umowę na realizację projektu podpisał Wójt gminy Tomice Witold Grabowski.

Celem głównym projektu, którego instytucją wdrażającą będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami, 7 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 12 dzieci z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 60 os. Działania te będą możliwe do realizacji poprzez:
utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach,
organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci,
rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 30.05.2023 r.

Celem nadrzędnym zapisanym w projekcie jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich.

Wsparcie zostanie skierowane do 100 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (do 120 dzieci wieku 6-18 lat, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców). Wsparcie kierowane będzie również do trzech nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice.

Zadania zapisane w projekcie będą realizowane od 01.06.2020 r. do 30.05.2023 r.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1.939.654,52 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej