logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Raport o stanie gminy Tomice za rok 2022 – informacje o debacie publicznej

Raport o stanie gminy Tomice za rok 2022 – informacje o debacie publicznej

Raport o stanie gminy Tomice za rok 2022 – informacje o debacie publicznej

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tomice za 2022 rok.

INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad
„Raportem o stanie Gminy Tomice za 2022 rok”

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy.
Wójt Gminy Tomice w dniu 23 maja 2022 r. złożył do Rady Gminy „Raport o stanie Gminy Tomice za 2022 rok”.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w pkt 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Rada Gminy Tomice rozpatrzy „Raport o stanie Gminy Tomice za 2022 rok” podczas sesji, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Tomice, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w pkt 5, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji, a także jest dostępny na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy.
Zgłoszenie do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Tomice za 2022 rok” należy złożyć do dnia 1 czerwca 2023 r., do godz. 15.00 na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51.

7. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

8. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej gminy www.tomice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tomice.

Przewodniczący Rady Gminy Tomice
/-/ Paweł Adamik

Do pobrania:
Raport o stanie Gminy za 2022 rok
Załącznik nr 1 do Raportu – Monitoring realizacji strategii na lata 2016-2025
Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem za 2022 rok