Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Raport o stanie gminy Tomice za rok 2020 – informacje o debacie publicznej

Raport o stanie gminy Tomice za rok 2020 – informacje o debacie publicznej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tomice za 2020 rok.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad RaportemZgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Wójt Gminy Tomice w dniu 31 maja 2021 r. złożył do Rady Gminy „Raport o stanie Gminy Tomice za 2020 rok”.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w pkt 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Rada Gminy Tomice rozpatrzy „Raport o stanie Gminy Tomice za 2020 rok” podczas sesji, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Tomice, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w pkt 5, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji, a także jest dostępny na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy .

Zgłoszenie do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Tomice za 2020 rok” należy złożyć do dnia 17 czerwca 2021 r., do godz. 15.00 na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tomicach,
ul. Wadowicka 51.

7. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

8. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej gminy tomice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tomice.

Przewodniczący Rady Gminy Tomice
/-/Paweł Adamik

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Tomice za 2020 r
Załącznik – Realizacja strategii za 2020 r
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem