Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tomice

Przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We wtorek (26.04) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XV sesja Rady Gminy Tomice VI kadencji. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni rozpatrzyli sześć przedłożonych projektów uchwał. Najważniejszym z nich był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice. Po szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących planu, których udzielił Piotr Stańczuk z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska będącej autorem opracowania, radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: a) Inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy; b) Planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2016-2020, z uwzględnieniem lat 2021-2022, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rada Gminy Tomice przyjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice,wyraziła zgodę na niedopłatne nabycie działki położonej w Lgocie, z przeznaczeniem pod drogę gminną, dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu LUBLIN 3N na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach. Rada Gminy odrzuciła jeden projekt uchwały i głosowała za nieudzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na modernizację dróg powiatowych w 2016 roku.

Przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy TomicePrzyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy TomicePrzyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tomice