Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Owocne obrady XIX sesji Rady Gminy Tomice

Owocne obrady XIX sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (02.09) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice odbyła się XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Po rozpoczęciu obrad, radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym, a następnie przystąpili do rozpatrzenia 6 przełożonych projektów uchwał.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023, wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 0,0122 ha w Tomicach oraz wyrazili pozytywną opinie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice. Radni dokonali również zmiany w załączniku do Statutu Gminy Tomice wprowadzając tam Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Publiczne.

Najważniejszym punktem porządku obrad było z pewnością rozpatrzenie i podjęcie w konsekwencji uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023. Opracowanie Programu Rewitalizacji umożliwi aplikowanie Gminie Tomice i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Przyjęty, w następstwie prac wybranej w drodze zapytania ofertowego firmy, Program Rewitalizacji zawierać będzie m.in:
1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów,
2) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy,
3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
6) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
7) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu,
8) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji,
9) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
10) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.