Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Owocne obrady II sesji Rady Gminy Tomice

Owocne obrady II sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (30.11), po raz drugi w tej kadencji, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Adamik zwołał sesję Rady Gminy Tomice. Po wysłuchaniu informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia piętnastu projektów uchwał.

Radni Rady Gminy Tomice:

– dokonali w uchwale dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice poprzez dopuszczenie uchwalenia dwóch odrębnych planów do obszaru sołectwa Witanowice,

– podwyższyli do 150%kryterium dochodowe w celu udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– określili zasady zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– uchwalili Gminny Program Osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023,

– ustalili miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł od mieszkańca oraz miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 22,00 zł od mieszkańca,a także ustalili stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od pojemnika na odpady komunalne i częstotliwości odbioru odpadów, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

– określili stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 45,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i 90,00 zł w przypadku, gdy odpady nie zbierane w sposób selektywny,

– określili terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. za I kwartał do 15marca, za II kwartał do 15 czerwca, za III kwartał do 15 września i za IV kwartał do 15 grudnia,

– określi rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – będą to usługi polegają cena odbieraniu odpadów zmieszanych z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale; odbieraniu odpadów kuchennych i spożywczych zwiększą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale; podstawieniu i odebraniu kontenera lub odebraniu worka BIG BAG z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi stanowiącymi odpady komunalne, w ilości większej niż ilość przyjmowana w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Punkt Selektywnego Zbierania,

Odpadów Komunalnych w Radoczy, zwany dalej „PSZOK”, określoną w odrębnej uchwale oraz na przyjmowaniu zużytych opon oraz odpadów zielonych przez „PSZOK”, w ilości większej niż ilość

określona w odrębnej uchwale,

-znieśli dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład komunalny w Tomicach,

– przyjęli „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,

– określili procedurę wykonywania inicjatywny uchwałodawczej przez grupę co najmniej 200 mieszkańców Gminy Tomice,

– ustalili miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Tomice,

– dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023.

Po raz pierwszy radni korzystali w aplikacji mobilnej pozwalającej na ustalenie przebiegu głosowania imiennego.