Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ostatnie obrady Rady Gminy VII kadencji

Ostatnie obrady Rady Gminy VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We wtorek (16.10) po raz ostatni przed wyborami samorządowymi spotkali się radni na XLI sesji Rady Gminy Tomice VII kadencji. Po wysłuchaniu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacji o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym radni rozpatrzyli dziesięć projektów uchwał. Wśród uchwały podjętych na sesji najważniejsze dotyczyły utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Tomice.

Rada Gminy Tomice:
– postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem cmentarzy i nieruchomości, na których prowadzona jest działalność pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe;
– uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice;
– określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Ponadto podczas obrad radni:
– wyrazili wolę przyjęcia od Powiatu Wadowickiego wykonania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Tomice;
– wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
– rozpatrzyli dwie petycje dotyczące: „regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” i „zmiany uchwały Nr XX/134/2004 Rady Gminy Tomice w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli”;
– przyjęli sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Tomice w 2018 roku;
– dokonali zmian w uchwale Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.