Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Tomice

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (18.06) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Tomice. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 oraz sprawozdań za rok 2017: z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, z realizacji zadań i zakresu wspierania rodziny oraz informacji o potrzebach związanych z realizacją zadań oraz z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

Radnym została również przedstawione sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Radni rozpatrzyli ponadto jedenaście projektów uchwał:
– przyjęli informację o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice ma lata 2016-2025,
– wyznaczyli dodatkowy obszar na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza,
– wyrazili zgodę na odpłatne nabycie działek w Witanowicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
– określili tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
– określili zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
– ustalili kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice,
– przyjęli plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
– dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025,
– dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
– postanowili zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2018.