Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Obrady XIX sesji Rady Gminy Tomice

Obrady XIX sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (29.05) odbyła się druga w tym miesiącu sesja Rady Gminy Tomice. Po raz kolejny, z uwagi na obostrzenia sanitarne, obyła się ona w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach przy ul. Dworskiej 9a.

Sesja rozpoczęła się od informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Po niej radni przystąpili do rozpatrzenia trzynastu przygotowanych na XIX sesję projektów uchwał.

1. Radni, po wysłuchali uzasadnienia Skarbnika Gminy Barbary Targosz, dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025.

2. Po otrzymaniu informacji od Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice Anety Homel, Rada postanowiła o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. filii bibliotecznej w Radoczy. Głównymi czynnikami determinującymi konieczność likwidacji filii były: mała liczba użytkowników oraz braki lokalowe. W związku z likwidacją filii radni dokonali także niezbędnych zmian w statucie Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach.

3. Radni, na wniosek właścicieli działek, wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice nieruchomości gruntowych w położonych w Tomicach oraz w Radoczy, z przeznaczeniem pod drogi gminne.

4. Rada Gminy, po wysłuchali przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Adriana Biłki, uznała za bezzasadne dwie petycje skierowane do Rady Gminy Tomice przez mieszkańca gminy, nie uwzględniła dwóch wniosków przesłanych do Rady Gminy Tomice przez tego samego mieszkańca oraz przekazała do podmiotu właściwego tj. Wójta Gminy Tomice petycję złożoną przez rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do klasy IIIa i IIIb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.

5. Po blisko godzinnej, merytorycznej i rzeczowej dyskusji, podczas której radni argumentowali swoje stanowiska, Rada Gminy odrzuciła większością głosów projekt uchwały i nie zawiesiła Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Tomice w zakresie nie przyznania w roku szkolnym 2019/2020 stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.