Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / O nowej sieci szkół na XXIV sesji Rady Gminy Tomice

O nowej sieci szkół na XXIV sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (10.02) odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Tomice. Odbyła się ona w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Radni wysłuchali na niej informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice. Przedstawiła go Kierownik ZEAS Agnieszka Świerguła.

Radni rozpatrzyli również sześć projektów uchwał. Niewątpliwie najważniejszym był ten dotyczący projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe został bowiem wprowadzony nowych ustrój szkolny, który nie przewiduje funkcjonowania gimnazjów. Długą dyskusję nad przyjęciem jednego z możliwych wariantów poprzedziła informacja Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury Marka Busslera z przebiegu posiedzenia wspólnego Komisji  Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej. Udział w niej wzięli również dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych oraz Wójt Gminy Tomice. Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się przyjęciem opinii, zgodnie z którą przewiduje się wygaszenie Gimnazjum im. Noblistów Polskich z dniem 31 sierpnia 2019 r. Obecni na sesji radni przychylili się do opinii połączonych Komisji i jednogłośnie przyjęli projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt przewiduje, że z dniem 1 września 2019 r. wszystkie 4 szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, z tym że Szkoła Podstawowa w Tomicach będzie funkcjonować w dwóch budynkach: w dotychczasowym budynku klasy I-III, a w budynku wygaszanego gimnazjum – klasy IV-VIII oraz że z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum im. Noblistów Polskich zostanie wygaszone. Uchwała zostanie teraz przekazana do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe, przy czym opinia Kuratora będzie wiążąca. Powoduje to, że może on nie zgodzić się na projekt Rady Gminy Tomice i w inny sposób określić sieć szkół podstawowych i gimnazjum. Decyzja w tej sprawie musi zapaść do końca marca br.

Ponadto Rada określiła tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice w wysokości 25 godzin. Dokonała także zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.  Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radoczy oraz na zawarcie porozumienia z Gminą Brzeźnica dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach”. Rada przekazała ponadto Wójtowi Gminy Tomice, jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, petycję z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie „szerszej informacji dla wszystkich mieszkańców”.