Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nowe plany miejscowe dla Tomic i Lgoty uchwalone

Nowe plany miejscowe dla Tomic i Lgoty uchwalone

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (04.03) odbyła się piąta sesja Rady Gminy Tomice zwołana przez jej przewodniczącego Pawła Adamika. Radni, po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym i sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice za rok 2018, rozpatrzyli siedemnaście projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– dokonała zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w gminie Tomice,
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1,
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota,
– wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadania pn. poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejącym przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej DK 28 w Tomicach,
– zaliczyła ulicę Stawową w Radoczy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustaliła jej przebieg,
– zatwierdziła sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Tomice za rok 2018,
– rozpatrzyła skargę na Wójta Gminy Tomice,
– podjęła uchwały w sprawie sześciu petycji i dwóch wniosków,
– przekazała wg właściwości skargę organowi właściwemu tj. Wójtowi Gminy Tomice.

Z treścią uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice.