logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nadzwyczajna sesja poświęcona gospodarce odpadami

Nadzwyczajna sesja poświęcona gospodarce odpadami

Nadzwyczajna sesja poświęcona gospodarce odpadami

Zaledwie tydzień po XIII sesji, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Adamik zwołał w trybie nadzwyczajnym kolejną sesję Rady Gminy Tomice. W piątek (06.12) podczas obrad radni zajęli się wyłącznie projektami uchwał związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Tomice w roku 2020.

Radni Rady Gminy Tomice w trakcie XIV sesji:

– uchwalili Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice:
— każdy z mieszkańców wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych otrzyma szczegółową informację na temat zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Tomice w 2020 roku,

– określili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
— zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się wyłącznie w sposób selektywny, co wynika z przepisów ustawowych;

– dokonali zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł od mieszkańca, który będzie kompostował odpady zielone i w wysokości 2,00 zł więcej od mieszkańca, który zrezygnuje z kompostowania odpadów zielonych; jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 76,00 zł od mieszkańca;
— wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości: nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 2,00 zł,  nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 4,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 6,00 zł,  nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 8,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 10,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców – 12,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców – 14,00 zł, nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców – 16,00 zł;
zwolnienie będzie przysługiwać właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki: złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI), kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych, wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

– określili stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
— w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 169,00 zł; jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, roczna stawka opłaty została ustalona w wysokości 676,00 zł;

– uchylili uchwałę Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,

– określili wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

– określili termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
określono uiszczanie opłaty w terminach: za I kwartał – do dnia 15 marca danego roku; za II kwartał – do dnia 15 czerwca danego roku; za III kwartał – do dnia 15 września danego roku; za IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku; pozostawiono możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych;

– określili rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi:
określono  rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na przyjmowaniu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: „PSZOK”) zużytych opon w cenie 15,00 zł za każdą dodatkową oponę powyżej darmowych 5 szt. oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości, w ilości większej niż 0,5 tony w cenie 380,00 zł za każde dodatkowe 0,5 tony gruzu budowlanego i rozbiórkowego stanowiącego odpad komunalny;

– zmienili uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych:
ustalono została górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 90,00 zł brutto za 1 m3).