Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Jednogłośnie uchwalony budżet na rok 2019

Jednogłośnie uchwalony budżet na rok 2019

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (21.12) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się III sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia piętnastu projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:
– określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
– wyraziła zgodę na przyjęcie do wykonania zadania własnego gminy Spytkowice, dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Gościniec w miejscowości Zygodowice i drogi gminnej Woźniki Kaniów – Kossowa w miejscowości Bachowice,
– uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2019,
– rozpatrzyła trzy wnioski, jedną skargę i jedną petycję,
– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz ustaliła wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
– ustaliła wysokość diet dla radnych,
– dokonała zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice w zakresie uchylenia poprzedniej uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli także, po zapoznaniu się z opiniami RIO oraz komisji, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2024 oraz Uchwałę Budżetową Gminy Tomice na 2019 rok.
W 2019 r. zaplanowano dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.566.951,40 zł, a wydatki – w łącznej kwocie 33.039.315,40 zł.
Wydatki w najważniejszych działach wyglądają następująco:
– transport i łączność – 1.190.100,00 zł
– administracja publiczna – 2.662.928,00 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 580.160,00 zł
– oświata i wychowanie – 12.721.620,00 zł
– pomoc społeczna – 1.345.921,00 zł
– rodzina – 8.986.056,00 zł
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.268.841,00 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 713.000,00 zł
– kultura fizyczna – 657.438,00 zł.
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2019 roku 2.724.658,00 zł. Wśród najważniejszych wydatków znalazły się m.in.:
– modernizacja SUW w Witanowicach – 100.000,00 zł,
– modernizacja dróg gminnych – 618.000,00 zł,
– termomodernizacja budynku OSP Woźniki – 200.000,00 zł,
– modernizacja kotłowni w SP Woźniki – 225.000,00 zł,
– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej SP Woźniki i ZSP Witanowice – 135.000,00 zł,
– projekt i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Beskidzka i ul. Podgórska w Tomicach – 102.000,00 zł,
– budowa kanalizacji ul. Jagiellońska w Radoczy – 100.000,00 zł,
– budowa kanalizacji ul. Floriańska i ul. Słoneczna w Tomicach – 114.000,00 zł,
– dotacja do wymiany pieców – 100.000,00 zł,
– dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł,
– budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z wykonanymi projektami – 150.000,00 zł,
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radoczy – 479.658,00 zł.
Na realizowany po raz drugi w naszej gminie fundusz sołecki zarezerwowano kwotę 200.041,53 zł. Informację o planowanych inwestycjach można znaleźć w zakładce – fundusz sołecki. Zostało także zaplanowane udzielenie dotacji z budżetu gminy Tomice w kwocie 1.497.330,00 zł.