Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Jednogłośne absolutorium dla Wójta Witolda Grabowskiego

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Witolda Grabowskiego

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na czwartek (01.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Zygmunt Szymczaka XXVII absolutoryjna sesja Rady Gminy Tomice. Zebrani w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice wysłuchali oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Tomice za rok 2016, sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016, sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok, sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za 2016 rok oraz sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Radni. zgodnie przyjętym porządkiem obrad, wysłuchali także informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli 16 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

 • zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach, które dotyczyć będę dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych przez WPWiK w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.,
 • zmieniała uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – od 1 września 2017 r. klasy IV-VII będą uczęszczały do budynku obecnego gimnazjum przy ul. Dworskiej 9a,
 • dokonała zmian w statucie Żłobka Gminnego w Tomicach,
 • ustaliła miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 500 zł oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
 • ustaliła wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-20123 dla obszaru rewitalizacji Tomice Wschód,
 • powierzyła Gminie Wadowice wykonanie zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki i zabezpieczeniu na realizację tego zadania kwoty 20.000 zł,
 • dopuściła zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Tomice instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny tj. m.in. kartą płatniczą,
 • dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
 • postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł,
 • zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomice za rok 2016 oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2016 rok,
 • rozpatrzyła trzy petycje, które wpłynęły do Rady Gminy Tomice dotyczące „skuteczniejszej prewencji w kierunku mieszkańców gminy, w sprawie bezpieczeństwa” – przekazana do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Tomice, „uproszczenia ułatwiającego mieszkańcom korzystania z efektów pracy komisji Rady Gminy” – uznana za bezzasadną i „poprawy sposobu załatwienia petycji w sprawie wprowadzenia bardziej szczegółowej podstawy do działania Rady Gminy tj. Regulaminu Organizacyjnego Rady Gminy” – pozostawiona bez rozpatrzenia.