Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 26.04.2016 r.

Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 26.04.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 kwietnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 marca 2016 r. do 26 kwietnia 2016 r.

1. Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych „DROTECH” na wykonanie remontu parkingu przy Zespole Szklono-Przedszkolnym w Tomicach za kwotę 9.950,00 zł.
2. Złożono 33 wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisano 19 umów na ogólną kwotę 95.000,00 zł.
3. Zakupiono wyposażenie przeznaczone na organizowaną przez szkoły podstawowe akcję Dzień Ziemi za kwotę 682,85 zł.
4. Zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Strażackiej w Tomicach oraz ul. Kościelnej w Woźnikach.
5. Został zakończony remont budynku Urzędu Gminy przy ul. Wadowickiej 49 wraz wymianą instalacji elektrycznej za kwotę 55.279,35 zł.
6. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Tomice otrzymała dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł, przy wkładzie własnym 6.000,00 zł, na zakup książek do bibliotek w czterech szkołach podstawowych.
7. Gmina złożyła deklarację współpracy z Towarzystwem na rzecz Ziemi w Oświęcimiu w realizacji projektu pn. Natura się o(d)płaca 2020, finansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
8. Gmina sporządza kartę projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radoczy w związku z ogłoszeniem naboru kart projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
9. Gmina sporządza wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie gminnego programu rewitalizacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo Małopolskie, a który jest wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
10. Gmina otrzymała propozycję nawiązania współpracy transgranicznej z gminą Pribovce na Słowacji w ramach projektu mającego na celu ochronę, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

11. Wójt uczestniczył:
1) w zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach,
2) w XI edycji turnieju „I ty możesz zostać ratownikiem” zorganizowanym w Gimnazjum w Tomicach,
3) w IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Tomice zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Witanowicach,
4) w Zjeździe Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Tomicach zorganizowanym w Lgocie,
5) w spotkaniu dotyczącym realizacji Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
6) w spotkaniu z przedstawicielami firmy Deloitte w sprawie możliwości odzyskania VAT od wydatków wodno-kanalizacyjnych poniesionych przez Gminę Tomice w 2012 r.,
7) w spotkaniu dotyczącym możliwości opracowania gminnego programu rewitalizacji,
8) w spotkaniu z wójtami gmin Brzeźnica i Spytkowice dotyczącym realizacji wspólnego projektu subregionalnego w ramach poddziałania „Lokalne trasy turystyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
9) w spotkaniach z dyrektorami szkół w sprawie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.