Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 26.02.2016 r.

Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 26.02.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 26 lutego br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 grudnia 2015 r. do 26 lutego 2016 r.

1. Gmina zawarła umowę z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska w Krakowie, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice za kwotę 8.400 zł.
2. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego i wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 za kwotę 7.150 zł.
3. Podpisano umowę z lek. wet. Jarosławem Kołodziejczyk prowadzącym Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET „ZASOLE” w Oświęcimiu na wykonanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice za kwotę 750,00 zł. miesięcznie.
4. Podpisano umowę z firmą „ESKALIBUR” w Andrychowie na wykonanie usługi związanej z transportem i utylizacją zwierząt padłych z obszaru Gminy Tomice za kwotę 2.100 zł.
5. Podpisano umowę z PROINS S.A w Krakowie na przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza za kwotę 116.000 zł.
6. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Henryk Jurczak Sp. Jawna w Porąbce na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radoczy za kwotę 76.875 zł.
7. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Henryk Jurczak Sp. Jawna w Porąbce na wykonanie docieplenia i pomostu roboczego w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radoczy za kwotę 19.997,80 zł.
8. Podpisano umowę z firmą „GEOBIT” Michała Potempy w Chrzanowie na opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej, opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wykonanie dwóch studni wierconych o głębokości 25 m w obrębie Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach za kwotę 36.900 zł, płatną ze środków budżetu gmin Tomice i Brzeźnica.
9. Sfinansowano projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej i ul. Strażackiej w miejscowości Tomice za kwotę 7.995 zł.
10. Podpisano umowę z Miastem Bielsko-Biała w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 4.565 zł na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
11. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie nie zaakceptował wniosku Gminy Tomice o współfinansowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią centrum miejscowości Woźniki uwzględniającej kanał ulgi dla potoku Zygodówka, z uzasadnieniem że w opisanej lokalizacji przewidywana jest modernizacja i budowa obwałowań potoku, oraz że na rok 2016 zgłosił potrzeby do planu na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania.
12. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu zwołał i przeprowadził z udziałem sołtysa Witanowic oraz przedstawicieli Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego oględziny potoku Witanowickiego w rejonie boiska sportowego LKS Skawa w Witanowicach oraz ujścia potoku do Skawy, z zapewnieniem przeprowadzenia regulacji potoku w ciągu granicy z boiskiem sportowym oraz opracowania dokumentacji projektowej dla robót regulacyjnych na ujściu potoku.
13. Gmina podjęła czynności zmierzające do wykonania obowiązku nałożonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków.
14. Ustalono harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.
15. W związku z brakiem oddziału przedszkolnego dla dzieci młodszych w Szkole Podstawowej w Radoczy dokonano analizy możliwości modernizacji szkoły pod kątem utworzenia dodatkowego oddziału i podjęto decyzję o zleceniu wykonania stosownej dokumentacji projektowej i modernizacji szkoły w roku 2016.
16. W Urzędzie Gminy i w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci objętych opieką żłobkową w żłobku w Frydrychowicach, wnioskujących o dofinansowanie tej opieki przez Gminę Tomice. Urząd rozważa możliwość udzielenia wsparcia finansowego w formie tzw. bonu opiekuńczego.
17. Został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki.
18. Obniżono opłaty za korzystanie z hali sportowej przy gimnazjum w Tomicach i salach gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Witanowicach i Woźnikach dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu gminy Tomice.
19. Gmina Tomice podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie „E-kompetentni” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dofinansowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne, mające na celu poprawę oraz zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.
20. Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym przygotowywane są wybory uzupełniające do Rady Gminy Tomice zarządzone na dzień 13 marca 2016 r.

21. Wójt uczestniczył w:
1) posiedzeniach Komisji Rady Gminy Tomice;
2) Zebraniu Sprawozdawczym LKS Orzeł w Radoczy;
3) Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych:
a) Orkiestry Dętej Zygodowice,
b) OSP w Zygodowicach,
c) OSP w Woźnikach,
d) OSP w Tomicach,
e) OSP w Witanowicach;
4) XVIII Powiatowym Turnieju Halowym MDP w Witanowicach;
5) XVIII Szkolnym Dniu Seniora w Witanowicach;
6) IV Gminnym Przeglądzie Zespołów Jasełkowych w ZSP w Tomicach;
7) IX Turnieju w piłce nożnej halowej o Puchar Biskupa;
8) Grand Prix Małopolski w badmintonie;
9) spotkaniach z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych dotyczących m.in. utworzenia przedszkola w Radoczy, reformy 6-latków; spotkania miały miejsce w Radoczy, Woźnikach i Tomicach;
10) Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia;
11) spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską w sprawie reforma szkolnictwa podstawowego oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą dotyczącym harmonogramu naborów wniosków o środki z UE;
12) Konwencie Burmistrzów, Wójtów i Starosty dotyczącym planów remontów dróg powiatowych;
13) spotkaniu z przedstawicielami PKP, samorządów i organizacji pozarządowych w sprawie zagospodarowania nieczynnej linii kolejowej 103;
14) spotkaniu z prezeskami KGW z terenu Gminy Tomice w sprawie harmonogramu imprez na 2016 r. oraz założenia stowarzyszenia.

22. Wójt spotkał się:
a) ze Starostą Wadowickim w sprawie planu remontów dróg powiatowych przebiegających przez Gminę;
b) Wójtem Gminy Brzeźnica ws. planowanych w 2016 r. robót związanych z zaopatrzeniem w wodę gmin Brzeźnica i Tomice;
c) z sołtysami ws. m.in. planowanych prac w sołectwach, terminów zebrań wiejskich;
d) Prezesem WPWiK Wadowice ws. planowanych inwestycji na terenie gminy;
e) Prezesem Proins S.A. ws. przejęcia wybudowanej kanalizacji i zawarcia umowy na odbiór ścieków z obiektu Radocza Park.