Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 25.01.2017 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 25.01.2017 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 25 stycznia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

1. Gmina zawarła umowę ze Spółką KOMWAD z Wadowic na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w roku 2017, za kwotę 447 120,00 zł.
2. Została zawarta umowa z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-VET „ZASOLE” z Oświęcimia na wykonanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice w roku 2017 za kwotę 9 000,00 zł.
3. Zawarto umowę z firmą „ ESKALIBUR” na wykonanie usługi związanej z usuwaniem z obszaru Gminy Tomice padłych zwierząt padłych i ich utylizacją w roku 2017 za kwotę 2 100,00 zł.
4. Gmina zawarła umowę z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Stanisław Szczygieł z Wadowic na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz umowę z Pracownią Projektową Instalacji Sanitarnych Bogdan Pamuła na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radocza przy ul. Piastowskiej”.
5. Został złożony wniosek do Stowarzyszenia Dolina Karpia o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tomice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość projektu ogółem wynosi 299 412,30 zł, w tym wkład własny –  108 896,25 zł.
6. Została podpisana umowa z firmą CERENER Łukasz Brózda z Przytkowic na przygotowanie 2 wniosków o dofinansowanie: projektu pt. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice” za kwotę 5 658,00 zł oraz projektu pt. „Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice” za kwotę 5 658,00 zł.
7. Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza” (w rejonie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – po przeanalizowaniu regulaminu konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski dla Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w świetle którego możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, względem których przeprowadzono postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza” został oparty o pozwolenie na budowę i decyzję środowiskową, wydane przed rokiem 2008.
8. Gmina otrzymała I transzę środków finansowych w wysokości 10 456,60 € na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.
9. Rozpoczęła się kampania edukacyjna Urzędu Gminy Tomice na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na zdrowie mieszkańców.
10. Gmina zaprosiła do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jagiellońskiej w Radoczy o długości 336 m.
11. Zostało ogłoszone zapytania ofertowe na wykonanie projektu magistrali wodociągowej Tomice – Witanowice o długości 2800 m do przesyłania wody z sieci wodociągowej WPWiK w Wadowicach do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach.
12. Został ogłoszony, trwający do 31 lipca 2017 r., nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku którego złożono 20 wniosków (pozostaje do realizacji 29 wniosków z 2016 roku).
13. Został ogłoszony i zakończony nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2017.
14. Ogłoszono konsultacje projektu „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2017 roku” z organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

15. Wójt uczestniczył:
– w spotkaniach z dyrektorami szkół i przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Krakowie dotyczących wprowadzenia reformy oświatowej,
– w spotkaniu z przedstawicielami OSP w sprawie zasad finansowania jednostek w 2017 r.,
– w zebraniu sprawozdawczym OSP w Zygodowicach,
– w spotkaniu z sołtysami w sprawie realizacji zadań i harmonogramu zebrań wiejskich w sołectwach,
– w drugim spotkaniu koordynacyjnym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącym trasy rowerowej VeloSkawa,
– w spotkaniu opłatkowym w KGW Tomice,
– w uroczystości w Szkole Podstawowej w Woźnikach pn. „Z kolędą przez pokolenia”,
– w uroczystym spotkaniu noworocznym w Zygodowicach z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich,
– w XIX Dniu Seniora zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach.