Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 24.06.2016 r.

Informacja wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 24.06.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 24 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 03 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

1. Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych „DROTECH” z Tomic na wykonanie cząstkowego remontu nawierzchni drogi gminnej – ul. Podstawie w Tomicach za kwotę 10.000,00 zł.
2. Rozpisano zapytanie ofertowe na remont dróg gminnych. Złożone oferty wskazują, że najniższe wydatki na remont poszczególnych dróg mogą wynosić: ul. Dębowa w Radoczy – 26.810,00 zł, ul. Podgórze w Witanowicach – 32.693,40 zł, ul. Leśna w Witanowicach – 37.703,78 zł, ul. Na Wzgórzach w Woźnikach – 32.852,07 zł, ul. Podlas w Lgocie – 52.341,42 zł, czyli łączne wydatki w wysokości 182.400,67 zł.
3. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o przyznanie środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi rolniczej – ul. Kaniowska w Zygodowicach.
4. Od początku naboru złożono 55 wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisano łącznie 40 umów na ogólną kwotę 200.000,00 zł.
5. Gminny Zakład Komunalny wystąpił do właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Radoczy z wezwaniem o podłączenie nieruchomości w terminie do 31 października 2016 r., z ostrzeżeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku w przypadku niepodłączenia się.
6. Rozpisano zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego – ul. Pańska
w miejscowości Witanowice.
7. Rozpisano zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice w 2016 roku.
8. Odbyło się zorganizowane z inicjatywy Wójta spotkanie z zastępcą dyrektora ds. realizacji inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i kierownikiem oraz dodatkowe oględziny w terenie z zastępcą kierownika Inspektoratu Rejonowego MZMiUW w Oświęcimiu w sprawie robót utrzymaniowych i regulacyjnych na Zygodówce, Radoczance i potoku Witanowickim oraz opracowania koncepcji zabezpieczenia centrum Woźnik przed powodzią w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Tomice na rok 2016.
9. Zakończyła się realizacja projektu „Już pływam”, w ramach którego nauką pływania objęto 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
10. Ze względu na przedłużający się proces opiniowania projektu Strategii i Prognozy Oddziaływania na Środowisko z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie termin opracowania Strategii wraz z Prognozą został wydłużony do 14 lipca.
11. Ogłoszono przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w przedmiocie przeznaczenia terenu położonego w Witanowicach pod lokalizację usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej.

12. Wójt uczestniczył:
1) w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży,
2) w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy”, w czasie którego Gmina Tomice została uroczyście przyjęta do Stowarzyszenia,
3) w VI posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego,
4) w XVI Dniu Rodziny w Szkole Podstawowej w Woźnikach,
5) w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Witanowicach,
6) w Pikniku Rodzinnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach oraz w Festynie szkolnym w Gimnazjum w Tomicach,
7) w konferencji inaugurującej projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,
8) w posiedzeniu Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Tomice.