Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 22.07.2016 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 22.07.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 22 lipca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

1. Gmina zawarła umowy:
a) z Zakładem Wykonawstwa Sieci i Instalatorstwa Elektrycznego „ELEKTRO- INSTAL” w Wadowicach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego:
– przy ul. Jagiellońskiej w Radoczy za kwotę 10.455,00 zł,
– przy ul. Patria w Tomicach za kwotę 9.717,00 zł;
b) z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH” w Tomicach na remont dróg gminnych:
– ul. Łęg w Tomicach za kwotę 112.736,88 zł,
– ul. Podgórze w Witanowicach za kwotę 32.693,40 zł,
– ul. Dębowa w Radoczy, ul. Na Wzgórzach w Woźnikach i ul. Podlas w Lgocie na łączną kwotę 112.003,49 zł;
c) z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Wadowice Sp. z o.o. w Wadowicach na remont drogi gminnej – ul. Leśna w Witanowicach za kwotę 37 703,78 zł;
d) z Firmą Remontowo- Budowlaną „GRAFFITI” w Tomicach na remont przepustu drogi gminnej – ul. Górna w Woźnikach za kwotę 6.400,00 zł,
e) z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym „ELEMAR” w Zagórzu na budowę instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Pańskiej w Witanowicach za kwotę 38.000,00 zł;
f) z Grzegorzem Gracą, właścicielem firmy USŁUGI DLA BUDOWNICTWA w Sułkowicach na pełnienie funkcji inspektora nadzoru:
– przy remoncie drogi gminnej – ul. Łęg w Tomicach za kwotę 1.600,00 zł,
– przy remoncie dróg gminnych – ul. Dębowa w Radoczy, ul. Na Wzgórzach w Woźnikach, ul. Leśna i ul. Pogórze w Witanowicach oraz ul. Podlas w Lgocie za kwotę 2.000,00 zł.
g) ze Spółką KOMWAD w Wadowicach na realizację usług dodatkowych od 1 sierpnia 2016 r.
w ramach umowy dotyczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice, pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za miesięczną kwotę 2.181.50 zł;
h) na użyczenie nieruchomości w Lgocie pod ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.
2. Dla budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radoczy:
– uzyskano pozytywną opinię Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– uzyskano pozytywną opinię z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wadowicach,
– dokonano komisyjnego odbioru budynku sali gimnastycznej,
– złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy sali do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 38.354,00 zł – w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dofinansowania w kwocie 47.060,00 zł – na remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach i zaprosiła do składania ofert na realizację tego zadania.
4. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 161.888,00 zł – w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dofinansowania w kwocie 234.000,00 zł – na wymianę 53 kotłów węglowych na 42 ekologiczne kotły węglowe i 11 kotłów gazowych w terminie do 30 września br., gdzie wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW do jednego kotła może wynieść do 3.000,00 zł.
5. Gmina złożyła wstępne karty projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wymianę 100 kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe oraz 50 kotłów węglowych na kotły gazowe na ogólną wartość projektów w kwocie 1.500.000 zł, gdzie wysokość dofinansowania ze środków RPO WM do jednego kotła może wynieść do 8.000,00 zł.
6. Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2016 r. dotyczących wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 20.400,00 zł.

7. Wójt uczestniczył w:
1)  Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WPWiK w Wadowicach
2) posiedzeniach trzech komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
3) spotkaniach dotyczących usprawnienia transportu zbiorowego – z przewoźnikami, z dyrektorem ZS CKU w Radoczy,
4) spotkaniach dotyczących organizacji ŚDM z dyrektorami szkół i dzielnicowymi
5) konferencji inaugurującej rozpoczęcie realizacji Lokalnej Strategii Działania Doliny Karpia,
6) Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach,
7) II  Dniu Sportu w Radoczy,
8) Pikniku Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Wadowickiego w Zakrzowie,
9) Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego w Radoczy,
10) Powiatowym Święcie Policji w Wadowicach.