Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 18.11.2016 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 18.11.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 18 listopada br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 14 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

1. Gmina Tomice otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadanie pn: „Remont boiska sportowego w miejscowości Radocza” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 40.000,00 zł.
2. Zlecono i wykonano remont drogi gminnej ul. Wesoła w miejscowości  Tomice za kwotę 22.000,00 zł.
3. Zlecono i wykonano remont poboczy przy ul. Słonecznej w miejscowości Tomice za kwotę 8. 867,31 zł.
4. Wykonano zamknięty kanał deszczowy na odcinku 50 m w miejscowości Tomice za kwotę 3.194,90 zł.
5.W związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Modernizacja drogi rolniczej ul. Kaniowska w miejscowości Zygodowice” została złożona dokumentacja do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego celem rozliczenia dotacji.
6. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice” została złożona dokumentacja do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie celem rozliczenia dotacji.
7. Spośród 69 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanie udzielono 40 wnioskodawcom na ogólną kwotę 196.586,49 zł.
8. Przeprowadzono i unieważniono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tomice.
9. Zawarto umowę z firmą KOEKSPERT z Krakowa na opracowanie wniosku o przyznanie pomocy na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tomicach” wraz z analizą efektywności kosztowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za kwotę 6.150,00 zł.
10. Zakończyła się realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej pn. „Powiatowy plener malarsko-fotograficzny w Tomicach”, złożonego w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Efekty pleneru można oglądać do końca roku w tzw. Przewiązce” Szpitala Powiatowego w Wadowicach, a w styczniu również w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.
11. Przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, w których wzięło udział tylko Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej.
12. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach został wyznaczony jako podmiot, w którym w 2017 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna skazanych przez Sąd Rejonowy w Wadowicach.
13. Odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, dotyczące działań z zakresu ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem motocyklistów.
14. Gmina Tomice, wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, zorganizowała akcję „Jestem mały, ale widoczny na drodze”, podczas której rozdano przedszkolakom ponad 310 odblasków.
15. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Gmina przekazała Komendzie w formie darowizny sprzęt w postaci niszczarki i aparatu fotograficznego.
16. Odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Woźnikach oraz 30-lecia Zespołu Śpiewaczego „Woźniczanki”, podczas których Wojewoda Małopolski Józef Pilch odznaczył dwie członkinie koła Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych.
17. W dniu dzisiejszym (18.11) w Gimnazjum w Tomicach odbędzie się  inauguracja kursu trenerskiego UEFA C organizowanego przez Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach.

18. Wójt uczestniczył:
– w Forum Subregionu Małopolski Zachodniej zorganizowanym w Zakrzowie, podczas którego uzgodniono wykaz 64 projektów, uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie na niskoemisyjny transport miejski, infrastrukturę dla obsługi podróżnych i obniżenie poziomu niskiej emisji,
– w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie dotyczącym realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie woj. małopolskiego,
– w X Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego dotyczącej rozwoju obszarów  wiejskich, zorganizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
– w spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w Zatorze,
– w spotkaniu informującym o zasadach oceniania i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Karpia” w Zatorze,
– w uroczystych obchodach jubileuszu 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy,
– w spotkaniu z uczniami i opiekunami uczniów szkoły Almende College w Silvolde z Holandii, którzy przebywali w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy w ramach wymiany ze szkołą w Radoczy,
– w spotkaniu podsumowującym realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radoczy, połączonym z przyznaniem szkole certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo,
– w posiedzeniach komisji Rady Gminy Tomice.