Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 23.12.2016 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 23.12.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 23 grudnia br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 18 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

1. W listopadzie zakończyła się tegoroczna zbiórka odpadów zawierających azbest. Z terenu 27 posesji odebrano 88 ton tego odpadu. Całkowity koszt transportu i składowania wyniósł 25.960,00 zł.
2. Gmina podpisała umowę z Województwem Małopolskim o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.
3. Ogłoszony został nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu.
4. Rozpisano zapytania ofertowe na:
– wykonywanie usługi związanej z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Tomice w 2017 roku,
– wykonywanie usługi związanej z odbiorem, transportem i utylizacją zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części z terenu Gminy Tomice w 2017 r.
5. Wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Różanej i Starowiejskiej w miejscowości Tomice o długości 60m za kwotę 3.668,81 zł.
6. Zakończono postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tomice w 2017 r., wybrano ofertę Spółki z o.o. KOMWAD z Wadowic na kwotę 447.120,00 zł.
7. Gmina Tomice otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie remontu boiska sportowego w miejscowości Radocza w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Rozpisano zapytanie ofertowe i podpisano umowę na realizację tego zadania za kwotę 52.330,62 zł.
8. Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Finansów z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016:
– na dofinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radoczy w wysokości 40.000,00 zł,
– na dofinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół w związku z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży w wysokości 7.621,00 zł.
9. Gmina Tomice złożyła wnioski:
– do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice” w kwocie 1.999.056,01 zł, przy wartości projektu 3.141.687,90 zł + VAT, tj. 3.864.271,12 zł brutto.
– do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS” na utworzenie żłobka i zapewnienie jego funkcjonowania w 2017 r. Przewidywany koszt realizacji: 270.000,00 zł.
– do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego o dofinansowanie w 2017 roku dodatkowych zajęć wychowania fizycznego dla 8 grup w pięciu placówkach oświatowych (łącznie: 146 dzieci) w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przewidywany wkład własny: 2.000,00 zł.
– do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w 2017 r. realizacji na terenie gminy Tomice projektu „Już pływam” dotyczącego organizacji nauki pływania dla 120 uczniów szkół podstawowych w wysokości 20.118,00 zł przy koszcie całkowitym projektu 46.358,00 zł.

10. Wójt uczestniczył:
– w spotkaniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Zatorze,
– w spotkaniu konsultacyjnym z Małopolskim Kuratorem Oświaty w Suchej Beskidzkiej w sprawie reformy oświaty,
– w naradzie z dyrektorami szkół w sprawie planowanej reformy oświaty,
– w spotkaniu koordynacyjnym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącym trasy rowerowej VeloSkawa,
– w posiedzeniach Rady Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Dolina Karpia”,
– w szkoleniu członków Rady LGD „Stowarzyszenie Dolina Karpia” w Zatorze z zakresu Platformy Obsługi Projektów,
– w spotkaniu dotyczącym wdrażania lokalnej strategii rozwoju obszaru Doliny Karpia w Zatorze,
– w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WPWIK w Wadowicach,
– w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej,
– w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie,
– w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach,
– w zebraniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
– w VIII Gminnym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach,
– w turniejach sportowych: VII Gwiazdkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i w I Turnieju Mikołajkowym piłki nożnej uczniów szkół podstawowych,
– w spotkaniu przedświątecznym „Tradycja Stołu Wigilijnego” w Brzeźnicy,
– w uroczystej „Wigilii powiatowej” w Wadowicach.