Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 14.10.2016 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z dnia 14.10.2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 14 października br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 2 września 2016 r. do 14 października 2016 r.

 1. Zostały wykonane i odebrane roboty drogowe w zakresie:
  – remontu drogi gminnej ul. Leśna w Witanowicach,
  – modernizacji drogi gminnej ul. Podgórze w Witanowicach.
 2. Podpisano umowę na modernizację drogi rolniczej ul. Kaniowska w Zygodowicach na kwotę 53 887,16 zł.
 3. Gmina zawarła umowę na wykonanie remontu drogi dojazdowej do boiska sportowego w Woźnikach na kwotę 18 056,40 zł.
 4. Zlecono i wykonano remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Radoczy oraz przyległej do drogi skarpy.
 5. Rozpisano zapytanie ofertowe na zakup i dowóz kruszywa drogowego na drogi gminne w miejscowości Tomice w ilości 85 t.
 6. Zakończono i odebrano prace remontowo-budowlane w budynku OSP Zygodowice o wartości 104 108,29 zł, które zostaną w części sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2016” i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 7. Przekazano zestawy umundurowania dla strażaków trzech jednostek OSP o wartości 21 400,00 zł dofinansowane w kwocie 10.700,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska”.
 8. Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie projektu pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice” w wysokości 73 500,00 zł i podpisała 15 umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym 13 umów na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły węglowe klasy V i 2 umowy na wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe.
 9. Gmina otrzymała pozytywną ocenę wstępnych kart projektów o wartości całkowitej 1,5 mln zł na wymianę 150 szt. starych kotłów węglowych na 100 nowych ekologicznych kotłów węglowych i 50 kotłów gazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 10. Gmina zawarła umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tomice na lata 2017-2023 za kwotę 98 400,00 zł, która zostanie sfinansowana ze środków dotacji przyznanej Gminie Tomice przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 11. Został złożony wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie kwotą 426 136,25 zł projektu pn. „Akademia kompetencji kluczowych w gminie Tomice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakładającym wkład własny Gminy Tomice w kwocie 22 500,00 zł.
 12. W kasie Urzędu Gminy uruchomiono obsługę płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju i Krajowej Izby Rozliczeniowej „ Od papierowej do cyfrowej Polski”.
 13. W Tomicach zostały zorganizowane Gminne Dożynki.
 14. W Radoczy uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej.
 15. W Zygodowicach zakończył się XXVI „Rajd Lotników Hell’s Angel” zorganizowany przez PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” i Ośrodek Kultury Gminy Tomice.
 16. Na terenie gminy odbył się IX Powiatowy Plener Malarsko-Fotograficzny.
 17. „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało odznaczonych 12 par małżeńskich. Z tej okazji Urząd Gminy zorganizował uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
 18. Szkoła Podstawowa w Woźnikach otrzymała certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
 19. Odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach.
 20. Wszystkie sołectwa złożyły w terminie poprawnie sporządzone wnioski o przyznanie w 2017 r. środków z funduszu sołeckiego.
 21. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw, w ramach których uwagi i propozycje złożyła jedna osoba.
 22. Zostały ogłoszone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
 23. Wójt uczestniczył:
  – w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz w spotkaniach i szkoleniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie dotyczących zmian i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia, procedur wyboru i oceny projektów składanych do Stowarzyszenia oraz możliwości realizacji na terenie obszaru Doliny Karpia projektu z zakresu fotowoltaicznych,
  – w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
  – w spotkaniu z osobami zainteresowanymi transportem zbiorowym na trasie Wadowice-Radocza,
  – w posiedzeniach komisji Rady Gminy Tomice,
  – w Dożynkach Parafialnych w Witanowicach.